Skip to main content

Database Systems Laboratory

Enrollment is Closed

Course Staff

Course Staff Image #1

อ.อดิศักดิ์ เสือสมิง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกทักษะในการเขียนคำสั่งในการค้นคืนข้อมูลด้วยภาษาคิวรีข้อมูล เช่น ภาษาเอสคิวแอล การฝึกเขียนภาษากระบวนงานที่จัดการกับฐานข้อมูล เช่น พีแอล/เอสคิวแอล ภาษาฝังตัว เป็นต้น การฝึกเขียนคำสั่งที่เก็บไว้และทริกเกอร์ การฝึกใช้เครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล การฝึกเขียนโปรแกรมอินเทอร์เฟสกับฐานข้อมูล การฝึกเขียนโปรแกรมประยุกต์เว็บที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การฝึกพัฒนาเว็บ ไดนามิคด้วยฐานข้อมูล การฝึกการใช้เครื่องสนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูล การฝึกการจัดการกับความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การฝึกการกู้กลับข้อมูล

Requirements

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม และความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบ Relational Data Modeling