Skip to main content

Web Design and Development

About This Course

เรียนรู้กระบวนการสร้าง การออกแบบ และการพัฒนาเว็บไซต์ อาทิเช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ การออกแบบกราฟิกในเว็บ

โครงสร้างภาษา HTML การสร้างการโต้ตอบบนเว็บด้วยภาษา JavaScript การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น การติดต่อฐานมูลบนเว็บ.

Requirements

สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้

Course Staff

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้สอน

อ.นิติรัตน์ ตัณฑเวช

Enroll