Skip to main content

Data Warehouse and Data Mining

คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานของคลังข้อมูล การออกแบบและแบบจำลองคลังข้อมูล การสร้างและการจัดการคลังข้อมูล โมเดลคลังข้อมูลหลายมิติและลูกบาศก์ข้อมูล ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลออนไลน์ และการนำคลังข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารธุรกิจ ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูลบนคลังข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การเลือกข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลและการนำผลไปใช้งาน การทำเหมืองข้อมูลสำหรับการจำแนกหมวดหมู่ของข้อมูล การคาดคะเนค่าการจัดกลุ่ม และการค้นหากฎสัมพันธ์

Requirements

วิชานี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบฐานข้อมูลมาก่อน

Course Staff

Course Staff Image #1

Kanda Tiwatthanont

Business Information

Course Staff Image #2

Lalita Na Nongkhai

Information Technology

Enroll