Skip to main content

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับบทเรียน

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกษขั้นพื้นฐาน คำศัพท์ สำนวน และการสร้างประโยคที่ถูกต้อง รวมทั้งฝึกการฟังและการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์แผนกอังกฤษ (ENL)
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Enroll