Skip to main content

ความปลอดภัยในการทำงาน

Course Staff Image #1
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดด้านความปลอดภัย
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของแหล่งอันตราย
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
วิทยากร
Course Staff Image #1

อาจารย์ยุทธพงษ์ ศุภกร

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ระดับของเนื้อหารายวิชา : วิชาแนวคิดด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในระดับต้น
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ แนวคิดด้านความปลอดภัยในการทำงาน
แนะนำรายวิชา
การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมิได้มีสาเหตุมาจากโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมของผู้ปฏิบัติงาน หากแต่มีสาเหตุที่สามารถชี้วัดลงไปได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทและ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวผู้ปฏิบัติงานเอง รวมทั้งสภาพเครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ทุกฝ่ายควรมีให้แก่กัน เพราะเป็นหัวใจของการทำงาน การ เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้นได้โดยการแก้ไขและป้องกันที่สาเหตุของอุบัติเหตุ เราจึงควรมีความรู้และความเข้าใจถึงหลักความปลอดภัยในการทำงาน นั่นหมายความว่าตลอดชีวิตการทำงานของเราจะไม่ประสบอันตรายหรือแม้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกภาคส่วนยังสามารถควบคุมให้ไม่ลุกลามบานปลายได้
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
 • สนใจเรียนรู้ แนวคิดด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
วันที่เปิดเรียน/ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
เปิดลงทะเบียนเรียน
18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
โดยมีขั้นตอนและจำนวนบทเรียนดังนี้
 • บทที่ 1 แนวคิดด้านความปลอดภัย
 • การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย ตอนที่ 1
 • การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย ตอนที่ 2
 • การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย ตอนที่ 3
 • มาตรฐานที่ควรรู้ด้านความปลอดภัย ตอนที่ 1
 • มาตรฐานที่ควรรู้ด้านความปลอดภัย ตอนที่ 2
 • การสร้างแนวคิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • Quiz
 • บทที่ 2 ประเภทของแหล่งอันตราย
 • แหล่งอันตรายทางกลและไฟฟ้า
 • แหล่งอันตรายทางกายภาพ ตอนที่ 1
 • แหล่งอันตรายทางกายภาพ ตอนที่ 2
 • แหล่งอันตรายประเภทอื่น ๆ ตอนที่ 1
 • แหล่งอันตรายประเภทอื่น ๆ ตอนที่ 2
 • Quiz
 • บทที่ 3 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตอนที่ 1
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2
 • อุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินทั่วไป
 • ระบบ Logout-Tagout และป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 • Quiz
Enroll