Skip to main content

5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

Course Staff Image #1

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของระบบ 5ส ตามแนวทางรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย

2. เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กรของตัวเอง

3. เพื่อสร้างความยั่งยืนในการปรับปรุงระบบ 5ส ตามแนวทางสากล

วิทยากร

Course Staff Image #1

อาจารย์อภิชาติ ยิ้มแสง

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ระดับของเนื้อหารายวิชา : เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แนะนำรายวิชา
5ส เป็นเครื่องมือบริหารอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานในการทำงานที่ทุกคนในองค์กร จะต้องมีความรู้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการให้บริการ การผลิต การลดต้นทุน การดำเนินงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน นอกจากนี้การดำเนินการ 5ส ที่ถูกต้องจะยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และสภาพการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ดังนั้น 5ส จึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงาน เพื่อผลิตภาพและคุณภาพของทำงานที่ดี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรขององค์กรทุกคน ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการจัดทำระบบ 5ส ต่อไป
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
  • สนใจเรียนรู้ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
  • สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
วันที่เปิดเรียน/ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
เปิดลงทะเบียนเรียน
18 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมีบทเรียนดังนี้

บทที่ 1 แก่นแท้ 5ส เพื่อการพัฒนาองค์กร
บทที่ 2 แนวทางในการบริหาร 5ส
บทที่ 3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบ 5ส
บทที่ 4 ขั้นตอนในการทำ 3ส แรก
บทที่ 5 ขั้นตอนในการจัดทำมาตรฐานและการตรวจประเมิน
บทที่ 6 การส่งผลงานเข้าร่วมรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย
Enroll