Skip to main content

คำอธิบายรายวิชา

Karakuri เป็นกลไกอันเรียบง่ายที่ไม่ใช้เงิน (Low Cost) เป็นไคเซนที่กำจัด Muri, Mura, Muda ที่สามารถแก้ไขปัญหาจำนวนมากด้านการลำเลียง, การคัดแยกชิ้นงาน และส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิต โดยใข้หลักการของโรงโน้มถ่วงและหลักการของสปริง ลูกเบี้ยว รอกต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจมุมมองหลักการของ Karakuri

2. เข้าใจความหมายของ Karakuri

วิทยากร

Course Staff Image #1

กรณ์เดช ธนภณพงศ์

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)

จำนวนบทเรียน

- นิยามและประวัติ

- การประยุกต์ใช้ karakuri ในงานทั่วไป

- หลักการเลือกทำkarakuriสำหรับปรับปรุงงาน

- กลไล karakul สำหรับกระบวนการผลิต

- มุมมองขององค์กรที่ประสบความสำเร็จด้าน karakuri

- บทสรุป

Enroll