Skip to main content

5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

Enrollment is Closed

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของระบบ 5ส ตามแนวทางรางวัล 5ส แห่งประเทศไทย

2. เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กรของตัวเอง

3. เพื่อสร้างความยั่งยืนในการปรับปรุงระบบ 5ส ตามแนวทางสากล

วิทยากร

Course Staff Image #1

อาจารย์อภิชาติ ยิ้มแสง

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต : 3 ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1 ชม.
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แนะนำรายวิชา
5ส เป็นเครื่องมือบริหารอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานในการทำงานที่ทุกคนในองค์กร จะต้องมีความรู้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการให้บริการ การผลิต การลดต้นทุน การดำเนินงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน นอกจากนี้การดำเนินการ 5ส ที่ถูกต้องจะยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และสภาพการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ดังนั้น 5ส จึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงาน เพื่อผลิตภาพและคุณภาพของทำงานที่ดี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรขององค์กรทุกคน ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการจัดทำระบบ 5ส ต่อไปผลิตภาพคือ 5ส ”
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
  • สนใจเรียนรู้ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
  • สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
วันที่เปิดเรียน/ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
เปิดลงทะเบียนเรียน
4-20 ธันวาคม 2560

โดยมีรอบการเปิดบทเรียนดังนี้

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
Pre-test หลักสูตร 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
เปิดบทที่ 1 แก่นแท้ 5ส เพื่อการพัฒนาองค์กร
เปิดบทที่ 2 แนวทางในการบริหาร 5ส

วันที่ 11 ธันวาคม 2560
เปิดบทที่ 3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบ 5ส
เปิดบทที่ 4 ขั้นตอนในการทำ 3ส แรก

วันที่ 18 ธันวาคม 2560
เปิดบทที่ 5 ขั้นตอนในการจัดทำมาตรฐานและการตรวจประเมิน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560
Post-test และแบบสอบถามหลังเรียน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ปิดหลักสูตร
การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผล Post-test และได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60