Skip to main content

ประปาภูเขา ของขวัญจากธรรมชาติ : อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

บันทึกการเดินทาง ออกตามหา “ของขวัญจากธรรมชาติ”

การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนที่ได้จากภูเขา สู่การปรับวิธีคิด เปลี่ยนกระบวนการ จากการทำเกษตรแบบเดิมสู่เกษตรปลอดสาร ส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

Enroll